V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu obchodního centra s názvem Obchodní dům Zlín, na adrese náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín (dále jen „OD“).

Provozovatelem OD a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost PRIOR Zlín, s.r.o., IČ 292 30 349, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín (dále jen „PRIOR“).

 

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky:

Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

 • Za jakým účelem PRIOR osobní údaje zpracovává?
 • Jaké osobní údaje PRIOR zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
 • Odkud PRIOR získává osobní údaje?
 • Komu dále PRIOR osobní údaje předává?
 • Jak se dozvíte, že PRIOR zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?


Společnost PRIOR přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost PRIOR, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, tedy s provozem OD.


2.    Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • 2.1 Osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu. K takovému zpracování potřebujeme Váš souhlas. O souhlas Vás můžeme žádat např. prostřednictvím marketingových akcí, které pořádáme ve spolupráci se společnostmi pronajímajícími si prostory sloužící k podnikání v OD. Pokud nám Váš souhlas udělíte, můžeme se na Vás obrátit prostřednictvím e-mailu s nabídkou našich služeb. Marketingové služby pro OD vykonává společnost HP TRONIC, s.r.o., IČ: 60323418. Doba zpracování je v těchto případech uvedena v pravidlech konkrétní marketingové akce. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
 • 2.2 Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. K takovému zpracování není potřeba souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let po ukončení marketingové akce. Marketingové akce pořádáme nejčastěji ve spolupráci se společnostmi, které v OD provozují svou podnikatelskou aktivitu a pronajímají si prostor sloužící k podnikání. Takovou společností může být např. společnost HP TRONIC, s.r.o., IČ: 60323418. 
 • 2.3 PRIOR zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů OD prostřednictvím provozu kamerového systému. Zpracování záznamů z průmyslových kamer považujeme za náš oprávněný zájem a k tomuto zpracování není vyžadován Váš souhlas. Za účelem zajištění bezpečnosti v OD jsou kamerové záznamy zpřístupněny společnosti S.B.S.SECURITY s.r.o., IČ: 26778408. Tato společnost poskytuje pro OD bezpečnostní služby. Za účelem zajištění potřebné administrativy a v souvislosti s fungováním OD jsou kamerové záznamy zpřístupněny společnosti HP TRONIC, s r.o., IČ: 60323418 . Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je zajištění bezpečnosti všech osob v OD nebo v jeho blízkosti, předcházení páchání trestné činnosti a ochrana majetku PRIORu případně jiných osob nacházejících se v OD nebo v jeho blízkosti. Kamerové záznamy jsou uloženy po dobu 14 dní od pořízení. Kamery snímají obraz nepřetržitě.  Více informací o zpracování kamerových záznamů naleznete zde.
 • 2.4 Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu, tedy po dobu 10 let od ukončení zdaňovacího období.
 • 2.5 PRIOR dále zpracovává osobní údaje svých nájemců, tedy společností, které v OD provozují svou podnikatelskou aktivitu (dále jen „partneři“). Účelem takového zpracování je plnění smlouvy a smluvních povinností.
 • 2.6 Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Jedná se o cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). 

3.  Jaké osobní údaje společnost PRIOR zpracovává?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, identifikační číslo osoby, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

4.    Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

 • 4.1    Ve valné většině případů provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o monitorování prostor OD průmyslovými kamerami.
 • 4.2    V některých případech je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování souhlas. Jedná se např. o partnery společnosti PRIOR.
 • 4.3    Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. 
 • 4.4    V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to zejména pro naše marketingové aktivity.


5.    Komu dále osobní údaje předáváme?


Společnost PRIOR pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů.

Společnost PRIOR předává osobní údaje:

 • 5.1      společnosti S.B.S.SECURITY s.r.o., IČ: 26778408, která poskytuje pro OD bezpečnostní služby. 
 • 5.2      společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ: 49973053; HP TRONIC, s.r.o., IČ: 60323418 za účelem poskytování účetních služeb a zajištění potřebné administrativy v souvislosti s fungováním Obchodního domu. 
 • 5.3    Společnosti Smartselling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice 625 00 Brno, IČ 292 10 372 za účelem rozesílky obchodních sdělení.

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti PRIOR, ledaže k tomu mají zákonný důvod.
 


6.    Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.


7.    Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. 

Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.


8.    V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

 • 8.1    Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost PRIOR s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost PRIOR vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
 • 8.2    Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost PRIOR s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností PRIOR byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • 8.3    Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost PRIOR, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost PRIOR údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti PRIOR převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 • 8.4    Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost PRIOR, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
 • 8.5    Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.


9.    Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech. 

 • (a)    Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost PRIOR provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost PRIOR prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
 • (b)    Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

Pokud uplatníte některé z práv týkající se osobních údajů, má PRIOR právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má PRIOR právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy neprokážete svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude Vaše žádost na uplatnění práv přijata. PRIOR si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření Vaší totožnosti, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má PRIOR odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).


10.    Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost PRIOR při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.