1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost PRIOR Zlín, s.r.o., se sídlem Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov, IČO: 292 30 349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 671 81 (dále jen „my“ nebo „Obchodní dům“), zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů Obchodního domu prostřednictvím provozu kamerového systému a jak dále s těmito osobními údaji Obchodní dům nakládá a chrání je. 

Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady zpracování“) je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a dále vás informovat o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.


2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem a provozovatelem kamerového systému je společnost PRIOR Zlín, s.r.o., se sídlem Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov, IČO: 292 30 349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 671 81. 

Kontaktní údaj Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů je:
gdpr@hptronic.cz

Za účelem zajištění potřebné administrativy v souvislosti s fungováním Obchodního domu jsou kamerové záznamy zpřístupněny společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., se sídlem Zlín – Prštné, Kútíky 637, PSČ 760 01, IČ 499 73 053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 13723.
 

3 ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu vaší podobizny zachycené na kamerovém záznamu.
Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je zajištění bezpečnosti všech osob v Obchodním domě nebo v jeho blízkosti, předcházení páchání trestné činnosti a ochrana majetku Správce případně jiných osob nacházejících se v Obchodním domě nebo v jeho blízkosti.
 

4 DOBA ULOŽENÍ ZÁZNAMU

Kamerové záznamy jsou uloženy po dobu 14 dní od pořízení. Kamery snímají obraz nepřetržitě. 


5 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše.
Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však v odůvodněných případech vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

7.1 Zpřístupnění osobních údajů
Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.
Přístup k vašim údajům z kamerového systému, případně kopii těchto údajů, vám budeme schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. 

7.2 Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích.

7.3 Námitky proti zpracování
Proti zpracování máte právo vznést námitky. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. 
Námitky proti zpracování můžete vznést na výše uvedených kontaktních údajích.

7.4 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz.