Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Provozovatel provozuje v prostorách provozovatele kamerový systém se záznamem pro účely, které jsou popsány níže. Při provozování kamerového systému může dojít k záznamu podoby fyzických osob, které se v prostoru provozovatele nachází.

V souvislosti s výše uvedeným informuje společnost PRIOR Zlín, s.r.o. (dále také jako "provozovatel" nebo „PRIOR“) jakožto správce osobních údajů subjekt údajů o splnění informačních povinností podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení"), sdělením níže uvedených informací.

 

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

•    společnost: PRIOR Zlín, s.r.o.
•    sídlo: náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín
•    IČO: 29230349
•    zapsaná: v Obchodním rejstříku Krajského soudu Brně, C 67181

 

2. Odpovědná osoba: Josef Čmelák, S.B.S. Security s.r.o., IČO: 26778408

3. Subjekt údajů: jakákoli osoba, která vstoupí do prostor provozovatele, nebo která hodlá vstoupit do prostor provozovatele. Provozovatel snímá prostřednictvím kamer podobu subjektu údajů;
4. Prostory provozovatele: prostory provozovatele, kde provozovatel provozuje svou podnikatelskou aktivitu, přilehlé pozemky (např. parkoviště).

Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady zpracování“) je informovat o tom, jak provozovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a informovat vás o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Doporučujeme pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování před vstupem do monitorovaného objektu. V případě jakýchkoli dotazů se na provozovatele můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.


1.    Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost PRIOR, která je správcem osobních údajů získaných kamerovým záznamem a provozovatelem kamerového systému.
•    Doručovací adresa: PRIOR Zlín, s.r.o., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín
•    E-mail: sona.ondrejova@obchodnidum.cz, tel.č.: 602 508 341

Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.obchodnidumzlin.cz.


2.    Má společnost PRIOR pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ne, společnost PRIOR nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


3.    Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

3.1 Ochrana života a zdraví osob nacházejících se v prostorách provozovatele
•    Provozovatel monitoruje kamerovým systémem osoby, které se nachází v prostorách provozovatele, neboť se jedná o veřejné prostor, kde s ohledem na přítomnost věcí vysoké hodnoty může dojít k páchání trestné činnosti. Provozování kamerového záznamu tak slouží k ochraně života a zdraví zaměstnanců provozovatele i jiných osob, které se nachází v prostorách provozovatele.


3.2 Ochrana majetku provozovatele 
•    Oprávněným zájmem provozovatele je chránit majetek, který je umístěn v prostorách provozovatele a který má často vysokou hodnotu. Taktéž v prostorách provozovatele dochází k nakládání s penězi či jinými ceninami, které má provozovatel zájem chránit.


3.3 Předcházení a odhalování kriminality či jiného protiprávního jednání 

•    Umístění kamer v prostorách provozovatele může působit preventivně a odradit potenciálního škůdce či pachatele trestné činnosti od způsobení škody nebo páchání trestné činnosti či jiného protiprávního jednání. Stejně tak může napomoci v odhalení trestného činu či objasnění škodní události.


3.4 Plnění právní povinnosti správce 
•    Provozovatel kamerového systému může být vyzván soudem, Policií ČR či jiným orgánem k poskytnutí součinnosti při řešení trestní věci či jiné škodní události. V takovém případě vydá provozovatel žadateli příslušný kamerový záznam. Učiní tak pouze na základě oprávněné žádosti v souladu s platnou a účinnou legislativou, která mu povinnost poskytnout součinnost ukládá.


3.5 Statistické účely 
•    Prostřednictvím kamerového systému může v prostorách provozovatele docházet ke zpracování anonymizovaných údajů za statistickým účelem společnosti PRIOR. Statistickým účelem se rozumí zjištění počtu zákazníků v prostorách provozovatele. Jedná se o anonymizované údaje, které nijak neidentifikují konkrétní osoby.

 

4.    Jaký je právní základ pro zpracovávané osobní údaje?


Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů, a to záznam fyzické podoby a projevů fyzické osoby, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů). 


Oprávněným zájmem je ochrana majetku provozovatele a nájemců, ochrana života a zdraví zaměstnanců nájemců či jiných osob, které se nachází v prostorách provozovatele. V souladu se zásadou proporcionality, provozovatel dospěl k závěru, že ochrana majetku provozovatele (zamezit krádežím, ke kterým dochází v prostorách provozovatele), ochrana života a zdraví zaměstnanců a jiných osob, které se nachází v prostorách provozovatele (provozovatel monitorováním jeho prostor autenticky a průběžné vyhodnocuje možná rizika na život a zdraví zaměstnanců nájemců a jiných osob, které se nachází v prostorách provozovatele), předcházení páchání trestné činnosti či jiné protiprávní činnosti a odhalování takových jednání a poskytnutí součinnosti soudu, Policii ČR či jiným orgánům, převažuje nad zájmem ochrany soukromí subjektu údajů, a to konkrétně zpracování video záznamu fyzické podoby a projevů subjektu údajů. 


Právním základem zpracování osobních údajů je také plnění právní povinnosti provozovatele. Provozovatel kamerového systému může být vyzván soudem, Policií ČR či jiným orgánem k poskytnutí součinnosti při řešení trestní věci či jiné škodní události. V takovém případě vydá provozovatel žadateli příslušný kamerový záznam. Učiní tak pouze na základě oprávněné žádosti v souladu s platnou a účinnou legislativou, která mu poskytnutí povinnost poskytnout součinnost ukládá.


5.    Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?


Provozovatel zpracovává video záznam fyzické podoby a projev subjektu údajů v časovém rozsahu maximálně 14 dní, a to současně za přísného dodržování technických a organizačních opatření přijatých provozovatelem. Po uplynutí maximální doby, provozovatel tento záznam zlikviduje. K takovému záznamu, resp. monitorování kamerovým systémem má přístup pouze osoba, která na to bylo pověřená provozovatelem, a to na základě přísného dodržení všech pokynů, které jí provozovatel udělil. Provozovatel tímto účelem přijal technická a organizační opatření o používání kamerového systému.


Po uplynutí maximální doby, provozovatel tento záznam zlikviduje. K takovému záznamu, resp. monitorování kamerovým systémem má přístup pouze osoba, která na to bylo pověřená provozovatelem, a to na základě přísného dodržení všech pokynů, které jí provozovatel udělil. Provozovatel za tímto účelem přijal technická a organizační opatření o používání kamerového systému.


V případě, že má provozovatel důvodně za to, že je nezbytné uchovat kamerový záznam po delší dobu, například pokud byl v prostorách provozovatele řešen spor nebo z jiných oprávněných důvodů, uchová provozovatel kamerový záznam po dobu, která je vzhledem k dané situaci odůvodnitelná.

6.    Komu dále osobní údaje předáváme?


Společnost PRIOR předává kamerové záznamy:
•    6.1    společnosti HP TRONIC, s.r.o., se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČ: 60323418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 38954, která zajišťuje správu Obchodního domu Zlín;
•    6.2    orgánům činným v trestním řízení, soudům či správním orgánům v souladu s našimi zákonnými povinnostmi;
•    6.3    externím právním zástupcům vázaným povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů.


K záznamům mají přístup zaměstnanci provádějící ostrahu, kteří zpracovávají kamerové záznamy pouze za výše uvedenými účely a nejsou oprávněni tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným než určeným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti PRIOR, ledaže k tomu mají zákonný důvod.


7.    Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?


Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. 
Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.


8.    V jakých záležitostech se na nás můžete obrátit, chcete uplatnit svá práva?


Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 1 tohoto dokumentu.
Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti.


8.1 Zpřístupnění osobních údajů
•    Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.
•    Přístup k vašim údajům z kamerového systému, případně kopii těchto údajů, vám budeme schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje.


8.2 Omezení zpracování
•    Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
•    Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích.


8.3  Námitky proti zpracování
•    Proti zpracování máte právo vznést námitky. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.
•    Námitky proti zpracování můžete vznést na kontaktních údajích uvedených v článku 1 tohoto dokumentu.


8.4    Stížnost u dozorového orgánu
•    V případě, že se domníváte, že společnost PRIOR při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.
*****