Vážení návštěvníci, prosíme, dodržujte následující pravidla v budově, na parkovištích, na příjezdové komunikaci a v přilehlém okolí obchodního domu:

 1. Je zakázáno používat fyzické síly, násilí, neslušných gest nebo výrazů, projevů hanobících rasu, náboženství nebo skupinu osob, v jejichž důsledku může dojít k výtržnostem a k ohrožení nebo omezení ostatních osob.
 2. Každý návštěvník Obchodního domu je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či jiné formě znehodnocování majetku.
 3. V odůvodněných případech můžou pracovníci státních, komunálních policejních složek nebo ostrahy obchodního centra provádět bezpečnostní prohlídky. Návštěvník je povinen tyto prohlídky akceptovat, odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
 4. Je zakázáno shromažďování osob v bezpečnostních a požárních zónách v Obchodním domě, zejména u vchodů do objektu.
 5. Návštěvník Obchodního domu je povinen respektovat pokyny pracovníků bezpečnostní služby a dalších osob k tomu určených. Bezpečnostní služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů a nerespektování návštěvního řádu vyvést návštěvníka z prostor Obchodního domu.
 6. Neznečišťujte objekt, neplivejte, neodkládejte odpadky a žvýkačky mimo vyhrazené odpadkové koše.
 7. Do prostoru Obchodního domu je zákaz vstupu se zbraněmi a útočnými noži, s výjimkou příslušníků ozbrojených sborů ve službě. Zákaz se dále nevztahuje na ostatní držitele zbrojního průkazu typu D a/nebo E, jde-li o oprávněně držené střelné zbraně a nejsou-li tyto nošeny viditelně.
 8. V nákupní pasáži Obchodního domu je zakázána jízda na kole, koloběžkách, elektrokoloběžkách, kolečkových bruslích, kolečkových botách, skateboardech a jiných dopravních prostředcích.
 9. Je zakázáno parkování kol v Obchodním domě a na přilehlých prostranstvích mimo zařízení k tomu určených, tj. stojanů pro kola (např. opírání o budovu, zamykání k mobiliáři veřejného prostranství atp.).
 10. Do prostor Obchodního domu a jeho přilehlém okolí je zakázán vstup návštěvníkům v nevhodném a neslušném oděvu (např. v plavkách, v oděvu s chybějící vrchním dílem, bez obuvi atp.) nebo oděvu zakrývajícím tvář.
 11. Nepoškozujte majetek v objektu, včetně popisování nápisy, graffiti, nehrajte míčové hry atd.
 12. Zdržte se hlasitých projevů, nekřičte, nepouštějte rozhlasové nebo hudební přístroje. Nerušte nebo jinak neobtěžujte ostatní osoby v objektu svým projevem, oblečením, hlukem, zápachem atd.
 13. Je zakázáno provádět bez souhlasu Správy jakékoliv obchodní aktivity na území obchodního centra (včetně garáží a venkovních prostor). Jsou zakázány tyto a podobné aktivity: distribuce letáků, nabídky vzorků, provádění anket a průzkumů, prezentace komerčního i nekomerčního charakteru, hudební produkce. Na území obchodního centra je zakázáno pořádat demonstrace a petiční akce.
 14. Je zakázán vstup psů (s výjimkou doprovodu nevidomých) a ostatních zvířat.
 15. Je zakázáno používat otevřený oheň a zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškození zařízení a vybavení ve všech prostorách obchodního centra.
 16. Je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a potraviny mimo vyhrazená místa (restaurace).
 17. Prostor míst k sezení ve „food courtu“ slouží výlučně pro konzumaci jídel zakoupených v přilehlých restauracích; je zde zakázána konzumace jiných potravin, jakož i užívání těchto míst k sezení k jinému účelu.
 18. Je zakázáno používání únikových východů zákazníky, mimo případ evakuace centra.
 19. Je zakázáno vstupovat s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy na eskalátory.
 20. Je zakázáno nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.
 21. Při zneužití nebo poškození zařízení obchodního centra bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
 22. Parkování vozidel je povoleno jen na místech k tomu určených. Parkování je 30 minut zdarma, každá další započatá hodina je zpoplatněna dle aktuálního ceníku provozovatele parkovacích služeb TS Zlín, s.r.o. Je zakázáno parkovat na chodnících, zásobovacích dvorech, trávnících atd. Při nedodržení tohoto ustanovení bude vozidlo odtaženo na náklady majitele. Výjimky lze povolit pouze s vědomím správce parkovacích ploch – TS Zlín, s.r.o.
 23. Zaparkované dopravní prostředky nejsou provozovatelem Obchodního domu Zlín střeženy.
 24. Je zakázáno ležet nebo spát na lavičkách umístěných na pasážích nebo kdekoliv v prostorách Obchodního domu.
 25. V objektu Obchodního domu je zakázáno kouření, včetně kouření e-cigaret a obdobných zařízení založených na spalování či ohřívání tabákové směsi.
 26. V objektu Obchodního domu je zakázáno filmování bez souhlasu správy centra. V případě potřeby je možné takový souhlas projednat na správě centra.
 27. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců nenese vlastník a provozovatel Obchodního domu odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržování opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných předpisů ČR.
 28. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách Obchodního domu odevzdat v 1. podlaží v kanceláři pracovníků ostrahy OD Zlín, kteří zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.
 29. Je povinností návštěvníka zjištěné závady na zařízení Obchodního domu ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů ihned nahlásit pracovníkům ostrahy.
 30. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc u pracovníků ostrahy.
 31. V případě mimořádné epidemiologické situace jsou návštěvníci povinni při vstupu do Obchodního domu dodržovat nařízená bezpečnostní opatření stanovená orgány veřejné moci (jako např. dezinfekce rukou, ochrana nosu a úst, udržování 2metrových rozestupů, přistupování k pokladně jednotlivě, bezhotovostní platby nákupů a tak podobně).
 32. Je zakázáno jakékoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.