Pravidla soutěže Za dinosaury a dobrodružstvím

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let a splňující podmínky uvedené
v těchto pravidlech:

1.    Organizátor

Organizátorem soutěže je HP Tronic, s.r.o. se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČ: 60323418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38954 (dále jen „Organizátor“).

2.    Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či osoby blízké k Organizátorovi.

3.    Obsah a trvání soutěže, výběr výherců

Soutěžící uveřejní v době trvání soutěže libovolné množství fotografií u Dino fotolavičky v Obchodním domě Zlín v 2. poschodí: 
-     na svém veřejném instagramovém profilu. Fotografie musí v popisu označovat profil @odzlin a být označena hashtagem #dinozlin, a zároveň musí soutěžící sledovat instagramový profil @odzlin. 

Výherci soutěže se stávají soutěžící, kteří splnili všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byly jejich příspěvky (fotografie) vybrány porotou určenou Organizátorem. Příspěvky (fotografie) budou vybrány na základě těchto pravidel:
Vybereme 5 výherních fotek, jejichž autoři získají volné vstupenky na výstavu Zdeňka Buriana nebo do kteréhokoliv Dinoparku v ČR:
•    Fotka s nejvíce „like“ 
•    Nejoriginálnější fotografie
•    Fotka s nejvíce „komentáři“ 
•    Šťastná fotka = náhodně vybraná
•    Fotka s nejvtipnějším sloganem/heslem

Soutěž potrvá od 15. 7. (včetně) do 25. 8. 2021 do 10:00. Soutěžící účastí v soutěži dává výslovný souhlas, že jeho soutěžní fotografie můžou být uveřejněny na instagramovém profilu organizátora (https://www.instagram.com/odzlin/), facebooku (https://www.facebook.com/ODZlin/), webu (https://www.obchodnidum.cz) a že může být využita k propagaci soutěže po dobu neurčitou. Organizátor do 5 dnů od skončení soutěže zveřejní jména vítězů. 

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují pokyny v těchto pravidlech, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví), nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo pravidla sociální sítě Instagram, nebo u nichž nebude výslovně dán zákonný souhlas s uveřejněním fotky dítěte. Nesmí být vloženy fotografie, jejichž obsah má násilný, pornografických nebo jinak obdobně nevhodný kontext. Fotografie nesmí vyzývat k násilí, rasismu, xenofobii či propagovat politické strany a hnutí. U veškerých takových nebo obdobných fotografií si organizátor vyhrazuje právo je bez jakýchkoli právních nároků soutěžícího nebo jiné osoby odstranit. 

Organizátor nepřebírá za jakékoli vložené fotografie odpovědnost bez ohledu na jejich obsah. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje organizátorovi, že disponuje souhlasy osob, které jsou na fotografiích vyobrazeny, s jejich zveřejněním. Byla-li fotografie pořízena jinou osobou než soutěžícím, potvrzuje soutěžící organizátorovi, že disponuje souhlasem této osoby se zveřejněním fotografie.

4.    Výhra

Organizátor Akce poskytl tyto výhry: 
•    Fotka s nejvíce „like“ (2x volný vstup na výstavu + 1x rodinné vstupné do Dinoparku)
•    Nejoriginálnější fotografie (2x volný vstup na výstavu + 2x dětský vstup do Dinoparku)
•    Fotka s nejvíce „komentáři“ (4x dětský vstup do Dinoparku)
•    Šťastná fotka = náhodně vybraná (1x rodinné vstupné do Dinoparku)
•    Fotka s nejvtipnějším sloganem/heslem (2x volný vstup na výstavu + 4x dětský vstup do Dinoparku)


5.    Předání výhry

Výherci budou označeni v příspěvku na instagramovém profilu Organizátora a budeme je do 5 pracovních dnů od zveřejnění vítězných fotografií kontaktovat soukromou zprávou na Instagramu. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výherci souhlasí s tím, že si výhru vyzvednou osobně na adrese Organizátora OD Zlín, nám. Práce 2523, 760 01 Zlín, a to nejpozději do 15. 9. 2021 měsíce od skončení soutěže. Po uplynutí tohoto termínu ztrácí nárok na výhru v podobě vstupenek. 

6.    Práva a povinnosti 

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit soutěžní fotografie, jméno soutěžících a výherců s
uvedením výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit včetně sociálních sítí Facebook a Instagram. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto podmínek soutěže nebude moci být výhercům předána v souladu s těmito podmínkami soutěže. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat nevýherním soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní fotografie nepovažuje za výherní.
Organizátor si vyhrazuje právo ukončit soutěž bez vyhlášení vítězů, pokud by nastala situace, která by vedla k uzavření výstavy z důvodů pandemie či jiného závažného důvodu.


Organizátor bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje soutěžícího v rozsahu, v jakém je účastník poskytne, pro účely vyhodnocení této soutěže, zasílání informačních emailů týkajících se soutěže a pro účely předání výhry. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a následně po přiměřenou dobu pro účely případné kontroly či sporu. 

Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušných právních předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů ze strany Organizátora naleznete na internetových stránkách www.obchodnidum.cz/.  


7.    Závěrečná ustanovení

Účastí v Akci každý Účastník akceptuje, že odměna není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Odměnu není možné směnit za hotovost ani požadovat vydaní jiné odměny, než je Organizátorem stanovena. Výhra není předmětem kupní smlouvy; soutěžícímu nevznikají práva z vadného plnění. Organizátor neposkytuje na výhru záruku.

Organizátor může dle vlastního uvážení Akci kdykoli zrušit. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit řádný chod Akce, nebo Akce nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Akci nebo změnit tato Pravidla akce. Organizátor prohlašuje, že Akce není v žádném případě sponzorována, provozována, podporována nebo jakkoliv jinak asociována se společností Facebook a Instagram.